IMANA NA SATANI, NINDE WIFUZA KO YEGUKANA UBUGINGO BWAWE, KWIHEREZO RYA BYOSE RIRI BUGUFI:

0
217

Ibyahishuwe 22:11-14

Ukiranirwa agumye akiranirwe,  Uwanduye mu mutima agumye yandura, umukiranutsi agumye akiranuke, Uwera agumye yezwe.

Dore ndaza vuba nzanye ingororano, Kugirango ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n’ uwa nyuma, itangiriro n’ iherezo.

Hahirwa abamesera ibishura byabo kugirango bemererwe kwegera cya giti cyubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo.

 Nshuti muvandimwe urabizi neza ko urambiwe nubuzima ubayemo, wagumye wibwira ngo haracyari igihe, gusa ibimenyetso biragaragaza ko kugaruka kwa Christo Yesu kuri bugufi, Imana yantumye ngo nkubwire ko igihe cyawe cyo gufata umwanzuro utazigera wicuza ariki, Niwewe wo guhitamo hagati y’ Imana na Satani (sekibi) uwegukana ubugingo bwawe.

Imana irakurebana umutima w’ urukundo ihora ikomanga kumutima wawe ngo irebe ko wayikingurira. Ikakurokora.

Wakwibaza uti ikomanga ryari?

Cyangihe umutima ukurya ukubwira ko uri mu nzira mbi, ikuganisha muri Gehenomu (kurimbuka), ntibikabe shuti sekibi satana umwami wabanzi bawe bose, arifuzako mwazajyana muri gehenomu, ntukomeze koryoherwa nibyisi bizashira vuba, ahubwo wite kwiherezo ryawe, nubuzima uzabaho iteka ryose.

Abaheburayo 4:1

Nuko rero, ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugirango ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk’ aho atarishyikira.

Ndabiziko umaze iminsi ufite byishi bikuruhije, detse rimwe na rimwe bigushora mungeso mbi, gusa shuti ntahandi wakura uburuhukiro bwiteka Atari muri Christo Yesu, wanjya mu ma hotel meza, cg kumucanga gusa ibyo nibyo akanya gato, bishira vuba.

Abakorinto 5:17

Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize.  Dore byose biba bibaye bishya.

 Niwakira Kristo Yesu ngo abe umwami numukiza mubuzima bwawe, azakuyobora muri byose, kandi humura azakubabarira ibyaha byawe byose, azakugarurira agaciro watakaje, yaba mu muryango wawe, ishuti nabavandimwe, kukazi nahandi.

Wakwibaza uti biransaba iki kumwakira cg kuba uwe (Kristo Yesu)?

Wewe subiramo ano magambo wizeye uyatuze akanwa kawe, unciye bugufi arakwakira:

Mwami Yesu, Nje imbere yawe, umbabarire ibyaha byanjye byose, unsibe mugitabo cyo kurimbuka, unyandike mugitabo cyubungingo, unyakire mubana bawe, umpindure icyaremwe gishya. unyobore inzira y’ ukuri, kugirango ubwo uzaba uje gutwara itorero ryawe ntuzansige.

Amen.

 Urugero.rw/ Nkurunziza Denis

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY